Va ndokgengj
映山红

Haetslei:Ponl Kifyuf 作词:潘其旭
Yeenlyof Ndouj:Liv Sangqkveenl 原曲:李上焜
Gejhaet 改编/制作:黎巍

提示:本歌曲采用的语言是壮语南部方言-德靖土语-德保县城话(府话)。德靖土语的主体分布于广西德保、靖西、那坡三县,以及田阳县的巴别乡、桥业乡、洞靖乡和坡洪镇、五村乡、雷圩乡的一部分。德靖土语区东至天等和大新两县西部,是德靖土语和左江土语的交汇区;云南省富宁县各乡镇和村落也大量分布着德靖土语——天保话(侬话),是德靖土语区的西端;田林县的板桃乡主体居民的母语也是德保话,是德靖土语集体移民分布的最北点;德靖土语移民最南点延伸到越南北部的高平和谅山等省,他们全被归入侬族。母语为壮语德靖土语者,或者对德靖文字方案感兴趣的朋友,可以点击下面的朗读版和词汇表来增进对歌词的理解和加深对德靖文字方案的了解。

→本曲歌词朗读→  →歌词词汇表→

Va ndokgengj, Va ndokgengj, Va ndokgengj

Va ndokgengj (yar har har), ious daengz pya (ar).
Zius loengz dauj (yar har har), zaen tueg ta (ar),
Zius loengz dauj (ar), zaen tueg ta (ar),
Va ndokgengj (yar har har), ious daengz pya (ar).
Zius loengz dauj, zaen tueg ta (ar),
Va ndokgengj (yar har har), ious daengz pya (ar).
Zius loengz dauj, zaen tueg ta,

[Damz]:
Slam ngud so slam, gau vax moyz bay been pya;
Poendoek riongx ias, deen fax lah taen rungz’ua;
Daengz doengh va ndokgengj, zius loengz dauj, zaen tueg ta
Zueng gais muengz moyz gau sliongj gangj:Zaendaih mayh moyz ar!

Va ndokgengj (yar har har), ious daengz pya (ar).
Zius loengz dauj (yar har har), zaen tueg ta (ar),
Va ndokgengj, ious daengz pya (ar).
Zius loengz dauj, angs deihyas (ar),
Ruengh daengz doengh (leh) angs deihyas, angs deihyas (harhar-har-yarhar-yarhar-harhar),
Ruengh daengz doengh (leh) angs deihyas, angs deihyas(ar…)

[Damz]:
Va ndokgeng j(yar har hair), ious daengz pya (ar)
Zius loengz dauj (yar har hair), zaen tueg ta (ar)
Va ndokgeng j(yar har hair), beij rungz’ua (ar)
Zius loengz dauj (yar har hair), angs deihyas (ar)

……(Gyad maz gyad nyoyj)

【歌词大意】

杜鹃花,杜鹃花,杜鹃花
杜鹃花,在山上,照耀下来,真是触目(可爱、美丽之意);
杜鹃花,在山上,照耀下来,真是触目(可爱、美丽之意);
杜鹃花,在山上,照耀下来,真是触目(可爱、美丽之意);

[说唱]
三月初三,我和你去爬山;雨停了,天边看见彩虹。
漫山遍野的杜鹃花,照耀下来,真是触目啊!牵着你的手儿,我想说:真是喜欢你啊!

杜鹃花,在山上,照耀下来,真是触目(可爱、美丽之意);
杜鹃花,在山上,照耀下来,令人间喜气洋洋;
使得光华满峒,令人间喜气洋洋,令人间喜气洋洋;
使得光华满峒,令人间喜气洋洋,令人间喜气洋洋;

[说唱]
杜鹃花,在山上,照耀下来,真是触目(可爱、美丽之意);
杜鹃花,象彩虹,照耀下来,令人间喜气洋洋;
……(反复、渐弱)


〖关于……〗
  这是一首由右江民族歌舞团的李上焜老师(靖西藉)作曲、广西壮学会副会长潘其旭(德保藉)作词、黎巍再进行改编和重新释意并亲自演绎的歌曲,基调是德靖壮剧(南路壮剧)的叹板。德靖壮剧在德靖地区民间被称为“呀哈戏”(Siongs Yarhar)或“呀嗨戏”(Siongs Yarhair),这种起源于民间“呀哈”或“呀嗨”山歌基调的民族剧种,自问世以来就一直深受德靖台地几县人民的喜爱,甚至还传唱到了附近的越南北部语言相通的岱侬族地区,成为壮族剧种当中的南路流派代表,因此也叫做南路壮剧。在这些地区民间,一唱起“呀哈嗨”这样的基调,就会有多人附和合唱起来,人们对这种壮剧艺术的喜爱,有如老北京居民对京剧的偏爱。
  此次黎巍重新演绎这首歌,虽然保持了基调和框架,但在不少旋律上都以他自己的方式进行了修改,可以说脱胎于南路壮剧的叹板,可贵的地方是加上了自己精心创作的多轨和声,而且将原曲的纯演唱方式改编为说唱结合的方式,其中有一段说唱的歌词完全是由他个人创作的,即中间那段说唱“三月初三,……真是喜欢你啊!”。这种R&B方式将这首歌演绎得更加传神,不但将映山红的特征通过简洁的几句歌词和说唱直接描刻出来了,而且也起到了借物传情的作用,也体现了人们对映山红的独特感情。


>>>点击进入僚人家园专帖评论

◆僚人家园原帖:『Ingjyaem 影音视听』 →南路壮剧曲艺R&B版《映山红》