Sleisgyais Mbengjnog
外面的世界

Slei kyuf:Cif Cenf 词曲:齐秦
Vamslei Tojrauz:Mayxreux 壮语词:廖汉波
Benlkyuf/Lufhaet:Is Vei 编曲/制作:黎巍

提示:本歌曲采用的语言是壮语南部方言-德靖土语-德保县城话(府话)。德靖土语的主体分布于广西德保、靖西、那坡三县,以及田阳县的巴别乡、桥业乡、洞靖乡和坡洪镇、五村乡、雷圩乡的一部分。德靖土语区东至天等和大新两县西部,是德靖土语和左江土语的交汇区;云南省富宁县各乡镇和村落也大量分布着德靖土语——天保话(侬话),是德靖土语区的西端;田林县的板桃乡主体居民的母语也是德保话,是德靖土语集体移民分布的最北点;德靖土语移民最南点延伸到越南北部的高平和谅山等省,他们全被归入侬族。母语为壮语德靖土语者,或者对德靖文字方案感兴趣的朋友,可以点击下面的朗读版和词汇表来增进对歌词的理解和加深对德靖文字方案的了解。

→本曲歌词朗读→  →歌词词汇表→


[Gaggangj]: Sleisgyais mbengjnog youx nday youx buh nday, lengsbouh nyaengz meiz eij bunzyoys ouz. Hair......

Ious bouhmiox slensslens gvasgons
Moyz zeengh haet'onj
Gau vax moyz kyonj
Ious bouhmiox slensslens gvasgons
Moyz byag gau bay
Gvay gijlai gu mbaen

Sleisgyais mbengjnog zaendaih iaem raix
Sleisgyais mbengjnog hoyj goenz bunz yoys
Vanghyax moyz taen sleisgyais mbengjnog zaendaih iaem raix
(Vanghyax moyz taen sleisgyais mbengjnog hoyj goenz bunz yoys)
Gau zaih moyz haetbyous zaen'slaem ngeyzhoyj moyz nday
(Gau nyaengzzeyh ious deenx ndayjnaih des moyz daos maz)

Mox bayz tavaenz loengz pya laemz taujrouh
Gau zeenghgah ious deenx ngeyzmungh taen moyz
Vaenz royzde poenpeus youx faxndaeng
Gau nyaengzzeyh ious deenx des moyz daosmaz

【壮语歌词的汉语直译】

[独白]:外面的世界既好又不好,有时候还很无奈,嘿……

在很久很久以前 你总是撒娇 我和你在一起
在很久很久以前 你离我而去 不管多远都要飞

外面的世界非常精彩
外面的世界令人沮丧
当你觉得外面的世界很精彩
(当你觉得外面的世界令人沮丧)
我会任由你怎么做并衷心的祝福你
(我还在这里耐心的等着你回来)

每当太阳下山暖风吹
我总是在这里盼望见到你
每当飘雨又打雷的日子
我依然在这里等着你回来


〖关于……〗
  这是黎巍第一首用僚语翻唱的流行歌曲,也是第一首爵士乐风格的僚语歌曲。从他创作的第一首僚语时尚歌曲《壮家娃》,到《外面的世界》被精彩地演绎了出来,我们不难感受到他远在异乡的那颗思乡的心。
  用爵士乐来唱僚语歌曲,黎巍算是“第一个吃螃蟹”了,大家可以听到他用另外一种风格的独特发音来演绎母语,令人感到十分新潮而又非常亲切,体现出了一种汉语无法表达的空灵风格。因为齐秦的《外面的世界》汉语原版并不是爵士风格,所以他重新制作了伴奏,可以说是一种再创作,又展现出了他的又一种才华。


>>>点击进入僚人家园专帖评论

◆僚人家园原帖:『Ingjyaem 影音视听』 → 德保话爵士版《外面的世界》